Τα διαζύγια αποτελούν πλέον την πλειοψηφία της εξέλιξης ενός γάμου και η   διεξαγωγή και ολοκλήρωσή τους εξαρτάται από τις σχέσεις που διατηρούν οι εμπλεκόμενοι, καθώς υπάρχουν διαζύγια τα οποία εκδίδονται σύντομα διότι υπάρχει κοινή συναίνεση, τα λεγόμενα συναινετικά διαζύγια, αλλά και άλλα τα οποία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την επίλυσή τους, επειδή υπάρχουν διεκδικήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία, ή την επιμέλεια τέκνων.
Υπάρχουν τρία είδη διαζυγίων:
Το συναινετικό, το κατ’ αντιδικία – όταν με δικαστική αντιπαράθεση και μάρτυρες κατηγορίας επιχειρούμε να αποδείξουμε ότι υπαίτιος του κλονισμού του γάμου είναι ο άλλος σύζυγος   και το λεγόμενο «αυτόματο» διαζύγιο – όταν έχουν περάσει αποδεδειγμένα δύο έτη από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης και κάποιος από τους συζύγους αιτεί με σχετική αγωγή από το δικαστήριο τη λύση του γάμου με έκδοση διαζυγίου.

Εμείς, στο δικηγορικό γραφείο που διατηρούμε, αναλαμβάνουμε διαζύγια, τα οποία φέρνουμε εις πέρας με μεγάλη επιτυχία, προβαίνοντας σε σωστούς χειρισμούς  αντιμετωπίζοντας την περίπτωση διαφωνιών και διεκδικήσεων  με τρόπο που να εξασφαλίζει την καλύτερη λύση για τον πελάτη μας.

Συναινετικό Διαζύγιο

Το συναινετικό διαζύγιο είναι η ευκολότερη, γρηγορότερη και οικονομικότερη επιλογή. Το άρθρο 3 παρ. 2 του ν 4055/12 επισπεύδει την διαδικασία για το συναινετικό διαζύγιο, το οποίο   εκδικάζεται μέσα σε τρεις μήνες. Οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες, ορίζουν πως πρέπει να κατατεθεί μία αίτηση κοινής συζυγικής συμφωνίας, η οποία όχι μόνο θα πρέπει να ορίζει τη συναίνεση για τη λύση του γάμου και,  αν υπάρχουν παιδιά, όλα τα   σχετικά θέματα με την επιμέλειά τους, την επικοινωνία με αυτά, και δυνητικά την  καταβαλλόμενη διατροφή για αυτά.

Πριν από την διάταξη αυτή, η έκδοση αποφάσεων διαζυγίου διαρκούσε περίπου ένα έτος και χρειάζονταν τουλάχιστον δύο δίκες και ένα σωρό γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ολοκλήρωσή του. Πλέον, η απόφαση εκδίδεται μέσα σε δύο με τρείς μήνες και χρειάζεται απλά μια υπογραφή και μία δίκη για να υπάρξει τελεσίδικη απόφαση ακόμη και σε ό, τι αφορά τα θέματα των παιδιών.

Για τα θέματα οικογενειακού δικαίου που σας απασχολούν και θέλετε να ενημερωθείτε, και που έχουν να κάνουν με το συναινετικό διαζύγιο, την περίπτωση αντιδικίας, την διετή διάσταση, την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά, την διατροφή, την ενδοοικογενειακή βία, το αυτόφωρο και τα ασφαλιστικά μέτρα, παρακολουθήστε τη συνέντευξη της δικηγόρου Άνθιας Κορέλα, η οποία είναι σε θέση να σας νουθετήσει κατάλληλα για την αντιμετώπιση κάθε θέματος που σας απασχολεί και που διαθέτει νομική υπόσταση.

Συχνές Ερωτήσεις -Απαντήσεις

1.- Τι ακριβώς είναι το συναινετικό διαζύγιο και ποιες οι διαφορές του από το διαζύγιο κατ’ αντιδικία;

Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου αποτελεί μία ειδική διαδικασία ενώπιον των Δικαστηρίων με την οποία δύο σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να λύσουν το γάμο τους (θρησκευτικό ή πολιτικό) σε σύντομο χρονικό διάστημα (λίγων μηνών), με χαμηλό κόστος και χωρίς ψυχοφθόρες αντιδικίες, συγκριτικά με την έγερση αντιδικίας με αγωγή διαζυγίου, όπου ο καθένας κατηγορεί τον άλλον για τον κλονισμό του γάμου.

Η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου έχει απλουστευτεί σημαντικά με το ν. 4055/2012, δυνάμει του οποίου πλέον η συζήτηση της σχετικής αίτησης λαμβάνει χώρα σε μία και μόνη συνεδρίαση, ενώ επιπλέον έχει συντμηθεί η απαιτούμενη ελάχιστη διάρκεια ισχύος του γάμου σε έξι μήνες.

2.- Έχω παιδιά, μπορώ με το συναινετικό διαζύγιο να ρυθμίσω και τα ζητήματα που τα αφορούν;

Κατά την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου, πέραν των ζητημάτων που αφορούν τις σχέσεις των συζύγων, ρυθμίζονται και τα ζητήματα που αφορούν τα ανήλικα τέκνα, εφόσον υπάρχουν, ήτοι η επιμέλεια, η επικοινωνία, (δυνητικά) η διατροφή και λοιπά.

3.- Τι απαιτείται να έχουμε συμφωνήσει για την κατάθεση της αίτησης συναινετικού διαζυγίου;

Για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου απαιτείται η σύναψη ενός ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των αιτούντων συζύγων, με το οποίο δηλώνουν αμφότεροι την επιθυμία τους να λυθεί ο γάμος τους.

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ανήλικα τέκνα, απαιτείται περαιτέρω ένα δεύτερο ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο καθορίζονται τα ζητήματα που αφορούν την επιμέλεια, τους όρους επικοινωνίας και άλλα. Παρά το γεγονός ότι η ρύθμιση των όρων διατροφής του τέκνου δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, καλό θα ήταν να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο υποβαλλόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη μελλοντική αντιδικία ως προς το ζήτημα αυτό.
Αμφότερα τα ως άνω ιδιωτικά συμφωνητικά συντάσσονται από τον δικηγόρο που χειρίζεται την υπόθεση.

4.- Είναι απαραίτητη η παρουσία μου στο δικαστήριο;

Η αυτοπρόσωπη παρουσία των συζύγων κατά την κατάθεση της αίτησης ή κατά τη συζήτηση ενώπιον του Δικαστή δεν είναι απαραίτητη. Στις περιπτώσεις όπου οι αιτούντες επιθυμούν να μην παρίστανται, υπάρχει δυνατότητα εκπροσώπησής τους από δικηγόρο δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου με το οποίο παρέχεται στον δικηγόρο η εντολή να τους εκπροσωπήσει καθ’ όλη τη διαδικασία.

5.- Είναι υποχρεωτικό ο κάθε σύζυγος να έχει δικό του δικηγόρο για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου;

Όχι. Μπορεί να εκπροσωπηθούν από τον ίδιο δικηγόρο ειδικά εάν έχουν εμπιστοσύνη  ότι ο κάθε σύζυγος θα ενεργήσει σεβόμενος και τα δικαιώματα του άλλου αλλιώς καλύτερα είναι να έχει ο καθένας το δικό του δικηγόρο.

6.- Μετά την έκδοση της απόφασης θα χρειαστεί να προβώ σε άλλες ενέργειες;

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, η οποία αποτελεί εκτελεστό τίτλο, θα πρέπει να λάβει χώρα παραίτηση των αιτούντων από ένδικα μέσα, προκειμένου αυτή να καταστεί τελεσίδικη. Η παραίτηση πραγματοποιείται στη γραμματεία του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση από τους ίδιους τους αιτούντες ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο (εφόσον έχει υπογραφεί το προαναφερόμενο σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο).

Στις περιπτώσεις όπου έχει τελεστεί πολιτικός γάμος, η τελεσίδικη πλέον λύση αυτού υποβάλλεται στο αρμόδιο ληξιαρχείο προς καταχώρηση.

Στις περιπτώσεις τέλεσης θρησκευτικού γάμου, μετά την παραίτηση από τα ένδικα μέσα και την τελεσιδικία της απόφασης, εκδίδεται εισαγγελική παραγγελία περί λύσεως του γάμου, η οποία προσκομίζεται στην αρμόδια Μητρόπολη, η οποία με τη σειρά της κηρύσσει την πνευματική λύση του γάμου και εκδίδει το σχετικό διαζευκτήριο. Το διαζευκτήριο υποβάλλεται στο αρμόδιο ληξιαρχείο προς καταχώρηση.

7.- Ποια είναι τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα;

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο)
  • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου (πρόσφατη)
  • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως τέκνωνΙδιωτικό συμφωνητικό περί λύσης του γάμου (συντάσσεται από τον δικηγόρο)
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης των ζητημάτων που αφορούν τα τέκνα, εφόσον υπάρχουν (συντάσσεται από τον δικηγόρο)
  • Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (στις περιπτώσεις όπου οι σύζυγοι δεν επιθυμούν να παρίστανται αυτοπροσώπως κατά τη διαδικασία κατάθεσης και συζήτησης της αίτησης)