Διαταγή Πληρωμής

Για τα ληξιπρόθεσμα χρέη κι εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον 3 δόσεις απλήρωτες οι τράπεζες  δύνανται να αποστείλουν εξώδικη καταγγελία της δανειακής  σύμβασηςαπαιτώντας ολόκληρο το ποσό του δανείου ή της πιστωτικής κάρτας και στη συνέχεια εκδίδουν δικαστική απόφαση που λέγεται διαταγή πληρωμής ως απαραίτητο μέσο για την έναρξη των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης -πλειστηριασμών ακινήτων.

Προσοχή:Για συμβάσεις δανείων μεταξύ ιδιωτών ή για χρέη από άλλη αιτία όπως από επιταγή κλπ μπορεί να έχει συμφωνηθεί ότι καθίστανται ληξιπρόθεσμα κι απαιτητά και πριν την παρέλευση του τριμήνου καθυστέρησης!

Είναι πολύ συχνό φαινόμενο η έκδοση διαταγών πληρωμής ακόμα και για χρέη κάτω των 500 ευρώ ως καταδιωκτικό μέτρο από τους δανειστές προς τους οφειλέτες. Υπάρχει όμως τρόπος αντιμετώπισης; ΝΑΙ. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε.

Τα ένδικα μέσα, δηλαδή οι τρόποι άμυνας κατά της διαταγής πληρωμής είναι η ανακοπή και τα ασφαλιστικά μέτρα.

Οι προθεσμίες που πρέπει απαρέγκλιτα να τηρηθούν ώστε ταυτόχρονα να εξασφαλίζονται τα κινητά και τα ακίνητα του οφειλέτη είναι  οι πρώτες 15 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής, κατά τη διάρκεια της οποίας ασκούμε ανακοπή.

Διαφορετικά μπορεί μεν να ασκηθεί η ανακοπή, γιατί ξανακοινοποιείται η διαταγή πληρωμής αλλά τότε έχει χαθεί η προστασία των ασφαλιστικών μέτρων, δηλαδή τότε δεν διασφαλίζεται η κινητή κι ακίνητη περιουσία του οφειλέτη.

Επομένως, είναι απαραίτητο άμεσα να στραφείτε κατά της διαταγής πληρωμής και εάν έχει χαθεί η 15ήμερη και στη συνέχεια η δεύτερη 15ήμερη προθεσμία να κάνετε άλλες δικαστικές ενέργειες και πάντως να είστε βέβαιοι ότι με τις ανακοπές και τα ασφαλιστικά μέτρα αναχαιτίζεται συνήθως η τράπεζα και γλιτώνετε και από τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς ενώ ταυτόχρονα μειώνετε τα έξοδα με τα οποία θα σας επιβάρυνε η τράπεζα.

Με την ανακοπή εξετάζεται το κατά πόσον τα ποσά που αιτεί η τράπεζα είναι τα πραγματικά οφειλόμενα, δηλαδή εάν έχουν χρεωθεί έξοδα και δαπάνες αυτοβούλως ή παράνομα, τα πανωτόκια και γενικά οι άκυροι και καταχρηστικοί όροι των συμβάσεων δανείων που παρατηρούνται κατά κόρον σε όλα δάνεια….

Εάν ο οφειλέτης κινηθεί αμέσως με άσκηση ανακοπής και ασφαλιστικών μέτρων απομακρύνει τον κίνδυνο του πλειστηριασμού και επίσης μπλοκάρει τις επιθέσεις της τράπεζας λόγω της ακυρότητας των όρων της δανειακής σύμβασης και των επιπρόσθετων ποσών που παράνομα χρεώνουν στους οφειλέτες τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά είναι να μην χαθούν οι προθεσμίες και να αναλάβει δικηγόρος με επαρκείς γνώσεις κι εμπειρία.

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διαταγή πληρωμής

 

  1. Τι ακριβώς είναι η Διαταγή Πληρωμής;

Πρόκειται για μια διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων (άρθρα 623 έως 636Α ΚΠολΔ) αναφορικά με απαιτήσεις χρηματικές ή πηγάζουσες από  απαιτήσεις παροχής χρεογράφων πχ επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι απαιτήσεις αυτές να προκύπτουν πλήρως και απευθείας από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα και να μην απαιτούνται έτερα μέσα απόδειξης (πχ μάρτυρες) για την θεμελίωση της ύπαρξης και του ύψους της απαίτησης.

Πλεονεκτεί σε σχέση με την έγερση τακτικής αγωγής καθώς πρόκειται για συγκριτικά σύντομη διαδικασία, η οποία εξοπλίζει το δανειστή με εκτελεστό τίτλο, με τον οποίο μεταξύ άλλων παρέχεται δυνατότητα άμεσης επίσπευσης πλειστηριασμού εις βάρος της περιουσίας του οφειλέτη.

  1. Σε περιπτώσεις δανειακής σύμβασης όπου υπάρχει καθυστέρηση καταβολής δόσεων, πότε κινδυνεύω να εκδοθεί διαταγή πληρωμής εναντίον μου;

Εάν έχετε καθυστερήσει την καταβολή ορισμένων δόσεων του δανείου σας (συνήθως δίδεται περιθώριο τριών καθυστερούμενων δόσεων, το οποίο όμως μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτεροανάλογα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης), προβλέπεται δυνατότητα της πιστώτριας Τράπεζας αρχικά να καταγγείλει το δάνειο με εξώδικη γνωστοποίηση που σας κοινοποιεί και ακολούθως να προβεί σε αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή η διαταγή πληρωμής δεν θα αφορά μόνο το ποσό των δόσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση αλλά όλο το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό του δανείου.

  1. Κανένας δεν με κάλεσε, ούτε ειδοποιήθηκα ότι έχει κατατεθεί εναντίον μου αίτηση για έκδοση Διαταγής Πληρωμής. Πληροφορήθηκα την ύπαρξή της όταν μου επιδόθηκε από τον δικαστικό επιμελητή καλώντας με να πληρώσω.

Σε αντίθεση με την τακτική αγωγή, η οποία επιδίδεται στον εναγόμενο προ της εκδίκασης, καλώντας τον να παραστεί κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, η διαταγή πληρωμής εκδικάζεται από τον Δικαστή χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και χωρίς να προηγηθεί κλήση ή ενημέρωση του οφειλέτη, ο οποίος πρακτικά λαμβάνει γνώση μόνο μετά την έκδοση και την επίδοσή της εκ μέρους του πιστωτή.

  1. Υπάρχει κάποιο κατώτατο ή ανώτατο όριο για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής; Αν το ποσό που οφείλω είναι μικρό, δεν κινδυνεύω;

Δεν υπάρχει κατώτατο ή ανώτατο ποσό για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής. Η μόνη διαφοροποίηση αναφορικά με το ποσό οφειλής αφορά το δικαστήριο στο οποίο θα απευθύνεται η σχετική αίτηση. Για οφειλές έως 20.000 ευρώ αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο, ενώ για οφειλές από 20.000 ευρώ και πάνω, αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο. Περαιτέρω, επειδή τα σχετικά δικαστικά έξοδα για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής δεν είναι υψηλά, είναι σύνηθες να υποβάλλονται αιτήσεις για απαιτήσεις οι οποίες εκ πρώτοις μπορεί να φαίνονται μικρές και η αναζήτησή τους μέσω τακτικής αγωγής θα ήταν ασύμφορη.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι για τις τράπεζες απαγορεύεται πλειστηριασμός κατά της κυρίας κατοικίας του οφειλέτη για οφειλές μικρότερες των 20.000 ευρώ ακόμα και αν ο δανειστής έχει στα χέρια του σχετικό εκτελεστό τίτλο.

  1. Μου επιδόθηκε χθες Διαταγή Πληρωμής για μια οφειλή μου. Τι μπορώ να κάνω για να αμυνθώ και πόσο χρόνο έχω;

Απευθυνθείτε αμέσως σε δικηγόρο ειδικό στα θέματα αυτά, καθώς από την επομένη ημέρα της επίδοσης της Διαταγής Πληρωμής ο οφειλέτης έχει περιθώριο δεκαπέντε (15) εργάσιμες για την κατάθεση ανακοπήςκατά της Διαταγής Πληρωμής.

Η ανακοπή περιέχει τους ισχυρισμούς που προτείνει από την πλευρά του ο οφειλέτης προς υπεράσπισή του, με τους οποίους ζητεί την εν μέρει ή εν συνόλω ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής. Η ανακοπή κατατίθεται ενώπιον του Δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική Διαταγή Πληρωμής.

  1. Η κατάθεση της ανακοπής με προστατεύει από ενδεχόμενη εκτέλεσή της κατά της περιουσίας μου;

Η ανακοπή από μόνη της δεν αναστέλλει τη δυνατότητα εκτέλεσης, δηλαδή την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό της περιουσίας του οφειλέτη, από την πλευρά του δανειστή δυνάμει της Διαταγής Πληρωμής που έχει στα χέρια του.

Προκειμένου ο οφειλέτης να προστατευτεί από πιθανή εκτέλεση θα πρέπει να καταθέσει παράλληλα αίτηση αναστολής με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα την αναστολή της εκτέλεσης της Διαταγής Πληρωμής και μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής.

Μάλιστα, για πιο άμεσα αποτελέσματα και οχύρωση του οφειλέτη από τις διωκτικές διαθέσεις των δανειστών του, σκόπιμο είναι να συμπεριληφθεί στην αίτηση αναστολής ειδικό αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η οποία εκδικάζεται μέσα σε λίγες ημέρες και απαγορεύει εκτέλεση κατά της περιουσίας του οφειλέτη για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εκδίκαση της αίτησης αναστολής και της ανακοπής.

  1. Είμαι αμελής και παρέλειψα να συμβουλευτώ το δικηγόρο μου άμεσα. Πλέον έχει περάσει η προθεσμία των 15 εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Διαταγής Πληρωμής. Ποιες είναι οι συνέπειες;

Σε περίπτωση που παρέλθει η αρχική προθεσμία των 15 εργασίμων ημερών από την επομένη της επίδοσης, ο δανειστής επιδίδει εκ νέου τη Διαταγή Πληρωμής στον οφειλέτη, ο οποίος έχει πλέον νέα προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών για την κατάθεση ανακοπής (στην περίπτωση αυτή όμως δεν υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης και αίτησης αναστολής προκειμένου να αποτραπεί πιθανή εκτέλεση κατά της περιουσίας του!).

Εάν και η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε η Διαταγή Πληρωμής αποκτά ισχύ δεδικασμένου και προσβάλλεται μόνο με το ένδικο μέσο της αναψηλάφησης για πολύ ειδικούς λόγους.

  1. Βρίσκομαι σε μεγάλη οικονομική αδυναμία αυτή τη στιγμή αλλά ευελπιστώ ότι στο άμεσο μέλλον θα βελτιωθεί η κατάσταση και θα μπορέσω να εξοφλήσω την οφειλή μου ή να έρθω σε συνεννόηση με τους πιστωτές μου, αρκεί να μου δοθεί κάποιο χρονικό περιθώριο.

Ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία νομικής «άμυνας» από την εκτέλεση Διαταγής Πληρωμής που έχει εκδοθεί εις βάρος μας έχουμε τη δυνατότητα να καθυστερήσουμε πιθανή εκτέλεση κατά της περιουσίας μας και να κερδίσουμε χρόνο, η διάρκεια του οποίου συνήθως φτάνει στα δύο ή και περισσότερα έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικές αποφάσεις επισκεφθείτε το blog μας ή κλείστε ραντεβού με το δικηγορικό μας γραφείο προκειμένου να εξετάσουμε ατομικά την υπόθεσή σας.