Εξωδικαστικός μηχανισμός για ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων

Είμαι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια καθώς και επιλεγμένη Συντονίστρια του ν. 4469/17 για τον εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

Λόγω των ιδιοτήτων αυτών που καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκαιοτήτων και των ρόλων γνωρίζω ειδικά το θέμα της διαπραγμάτευσης και σε βάθος το χειρισμό οικονομικών υποθέσεων επιχειρήσεων και ιδιωτών με διαρκή εξειδίκευση με σεμινάρια και με εμπειρία ετών στα εμπορικοοικονομικά ζητήματα.

Έχοντας πληρότητα γνώσεων και εμπειρίας στις υποθέσεις δανείων με τους συνεργάτες μου δικηγόρους και οικονομικούς συμβούλους αναλαμβάνουμε την επιχείρηση και την ένταξή της στον νόμο αυτό με όλες τις διαδικασίες της αίτησης και της διαπραγμάτευσης μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση, που σημαίνει για την επιχείρηση ότι παύουν όλες οι διώξεις και τα αναγκαστικά μέτρα κατασχέσεων και πλειστηριασμών, αποφεύγεται η πτώχευση και οι συνέπειές της.

Βασικά σημεία για το ν 4469/17 για τα επιχειρηματικά δάνεια

Ο νόμος 4469/17 λειτουργεί από 3.8.17 ως ρυθμιστής των οφειλών των επιχειρήσεων. Κάθε βιώσιμη επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί εάν πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις.

Η διαδικασία γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά  και λόγω του ότι ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ υπάρχει η ευκαιρία αυτή για κάθε οφειλέτη κι επειδή το οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, μη εμπρόθεσμη υποβολή εγγράφων, απόκρυψη, εσφαλμένη πρόταση μπορεί να οδηγήσει αμετάκλητα στην ΑΠΟΡΡΙΨΗ της είναι καλύτερα να γίνεται από ειδικούς που γνωρίζουν και τις απαιτήσεις του νόμου αλλά και το χειρισμό της διαπραγμάτευσης-διαμεσολάβησης.

Από την αποστολή της αίτησης στους πιστωτές ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ  ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ τα αναγκαστικά καταδιωκτικά μέτρα και οι πλειστηριασμοί για 70 ημέρες με δυνατότητα παράτασης της αναστολής για 4 επιπλέον μήνες εφόσον συναινεί η πλειοψηφία των πιστωτών.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διάθεση ή η επιβάρυνση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και ΑΙΡΕΤΑΙ το απόρρητο των καταθέσεων.

Η όλη διαδικασία διαρκεί περί τους 3 μήνες και έως 5 μήνες για μεγάλες επιχειρήσεις και μπορεί να ξεκινήσει είτε από την επιχείρηση είτε από τους πιστωτές.

Ο Συντονιστής, που διορίζεται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους) δεν προτείνει λύσεις ούτε διαπραγματεύεται. Ελέγχει ΜΟΝΟ την πληρότητα της αίτησης, την αποστέλλει στους πιστωτές και συντονίζει τη διαδικασία.

 

Κρίσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις

 • Ποιοι δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν 4469/17;

Μπορεί να υπαχθεί κάθε φυσικό πρόσωπο – έμπορος με ατομική επιχείρηση  και κάθε νομικό πρόσωπο – εταιρία που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή   από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών (ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016) ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή είχε ακάλυπτες επιταγές ή ληξιπρόθεσμα χρέη σε εργαζόμενους, προμηθευτές, ιδιώτες και οπουδήποτε.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πχ γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι ΔΕΝ εντάσσονται στον παρόντα νόμο.

 • Ποιο το ύψος των οφειλών;

Οι συνολικές οφειλές θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ, δηλαδή να έχουν βεβαιωθεί στο ύψος αυτό έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

 • Ποια τα κριτήρια επιλεξιμότητας;

Η επιχείρηση σε ένα από τα τελευταία τρία χρόνια πρέπει να είχε τουλάχιστον ένα ευρώ κέρδος, δηλ σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης να είχε: α) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή β) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

 • Πόσο μικρή ή μεγάλη μπορεί να είναι η επιχείρηση;

Ως «μικρή» νοείται αυτή που έχει κεφάλαιο έστω 1 ευρώ και «μεγάλη» αυτή που κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης είχε κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από  2.500.000 ευρώ  ή είχε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνολικές υποχρεώσεις άνω των 2.000.000 ευρώ.

 • Πότε αποκλείεται η ένταξη;

Όταν έχει υπαχθεί ήδη στο ν 4307/14 ή έχει πτωχεύσει ή διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης (εκτός εάν αναβιώσει), εάν έχει υπάρξει καταδίκη για ορισμένες κατηγορίες φοροδιαφυγής και οικονομικά εγκλήματα.

 • Ποιες οφειλές εντάσσονται;

Όλες οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί πριν το 2017 στο Δημόσιο, οφειλές σε τράπεζες, ιδιώτες, προμηθευτές, εργαζόμενους. Και τα ιδιωτικά χρέη, πχ δάνεια στεγαστικά.

 • Γίνεται κούρεμα οφειλών;

Υπό προϋποθέσεις το Δημόσιο διαγράφει προσαυξήσεις και τόκους καθώς και μέρος της βασικής οφειλής. Οι τράπεζες επίσης δύνανται να συμφωνήσουν σε διαγραφή τόκων και μείωση επιτοκίων.

 • Πόσες οι δόσεις για το Δημόσιο;

Οι δόσεις για εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τελωνεία κλπ ανέρχονται στις 120 με ελάχιστη καταβολή το ποσό των 50 ευρώ.

 • Κριτήριο η βιωσιμότητα της επιχείρησης;

Είναι απαραίτητο να κριθεί ότι με βάση τις δαπάνες διαβίωσης και τα επιχειρηματικά πλάνα-βάσιμες προσδοκίες κερδών η επιχείρηση θα μπορεί να ανταποκριθεί στα προτεινόμενα μέτρα εξασφάλισης των πιστωτών και στις μηνιαίες δόσεις.

 • Μπορεί να εξαιρεθούν χρέη ή συνοφειλέτες;

Όχι. Είναι απαραίτητο να ενταχθούν όλες οι οφειλές και να συνυποβάλουν αίτηση οι συνοφειλέτες είτε είναι μέλη των εταιριών είτε συνυπόχρεα πρόσωπα στα δάνεια πχ συγγενείς. Εντάσσονται και οι οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί. Μόνο κατ’ εξαίρεση ενδέχεται να συμφωνήσουν οι πιστωτές να εξετάσουν την αίτηση χωρίς τη συνυποβολή αίτησης από τους συνοφειλέτες.

 • Ποιο το περιεχόμενο της αίτησης;

Πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, των πιστωτών και των οφειλών καθώς και πρόταση αποπληρωμής που να βασίζεται στα εκτιμώμενα έσοδα-έξοδα του οφειλέτη. Πλήρη κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων όλων των συνυπόχρεων,  και των δικών τους πιστωτών, των μεταβιβάσεων, των φορολογικών στοιχείων των τελευταίων 5 ετών, των τυχόν άλλων εταιριών του ίδιου οφειλέτη και κατάλογο των προσώπων που αμείβονται από αυτόν.

 • Πώς εκτιμάται η αξία των κινητών και ακινήτων;

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται είτε με έκθεση εμπειρογνώμονα είτε βάσει ΕΝΦΙΑ. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική η εκτίμηση εμπειρογνώμονα.

 • Τι άλλα έγγραφα συνοδεύουν την αίτηση;

α. Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του προέδρου του ΔΣ και του διευθύνοντος συμβούλου για ΑΕ, του διαχειριστή για ΕΠΕ και ΙΚΕ, των ομορρύθμων εταίρων και των διαχειριστών για τις προσωπικές εταιρίες.

β. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

γ. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

δ. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρίας από το ΓΕΜΗ

ε. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 • Η αίτηση μετά την υποβολή της πώς προχωράει;

Μετά την ολοκλήρωσή της και την περιέλευσή της στην ΕΓΔΙΧ διορίζεται ειδικός ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ που όταν αποδεχθεί το διορισμό του και πληρωθεί από τον αιτούντα εξετάζει την πληρότητα της αίτησης κι εφόσον  είναι πλήρης ή συμπληρωθεί εμπρόθεσμα την αποστέλλει στους πιστωτές, οι οποίοι δηλώνουν εάν αποδέχονται τη συμμετοχή τους και εάν υπάρξει η αναγκαία πλειοψηφία ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις.

 • Είναι αναγκαίος  ο διορισμός δικηγόρου για την κατάθεση της αίτησης ή την εκπροσώπηση στη διαδικασία;

Είναι προαιρετικός. Η συμπλήρωση όμως της αίτησης, ο σχεδιασμός της πρότασης καθώς και η διαπραγμάτευση   είναι πολύ απαιτητική διαδικασία.  Εάν η αίτηση δεν υποβληθεί σωστά ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ. Εάν δεν τηρηθεί κάποια προθεσμία ή δεν υποβληθεί κάποιο έγγραφο ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ.

Ο Συντονιστής ΔΕΝ μεσολαβεί ως διαπραγματευτής και δεν ασχολείται (ειδικά) με την πλευρά του οφειλέτη καθώς είναι ένα ουδέτερο και ανεξάρτητο πρόσωπο.

Επομένως, ΕΑΝ υποβληθεί σωστά η αίτηση και ακολουθηθεί με σωστή τακτική κι εμπρόθεσμα η διαδικασία με καταλλήλως διατυπωμένη κι εκτιμώμενη πρόταση αποπληρωμής θα καταλήξει σε συμφωνία αναδιάρθρωσης των οφειλών με μηνιαίες δόσεις που να μπορεί ο οφειλέτης να αποπληρώσει και να είναι συνεπής, οπότε να γλιτώσει ατομικές διώξεις, αναγκαστική εκτέλεση και πλειστηριασμό ή πτώχευση.

Ελάτε Σε Επαφή Μαζί Μας

Όλη η ομάδα των συνεργατών επιδιώκει τη συνεχή επιμόρφωσή της, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες που παρέχονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις να είναι υψηλού επιπέδου.

Αν θέλετε να ζητήσετε διευκρινίσεις για την ένταξη στο νόμο για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια και γενικά την επίλυση των δυσκολιών αποπληρωμής οφειλών σε τράπεζες, Δημόσιο, προμηθευτές, ιδιώτες και να μάθετε τι μπορεί να επιτύχει και στη δική σας περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ 2108811903, 6932455478.

Άνθια Κορέλα
Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Συντονίστρια ν 4469/17