Εταιρία εμπορική ή αστική

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Συχνότατα, η ανάμειξη σε επιχειρηματικές δραστηριότητες οδηγεί στη συμμετοχή σε κάποια εταιρία. Ωστόσο, η λειτουργία μιας εταιρίας είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη υπόθεση. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο απαραίτητη κρίνεται η νομική καθοδήγηση από έμπειρο και ενημερωμένο δικηγόρο σε κάθε στάδιο, δηλαδή από την επιλογή του εταιρικού τύπου μέχρι την ενδεχόμενη λύση της εταιρίας.

Αρχικά, οι εταιρίες διακρίνονται σε κερδοσκοπικές και μη, σε εμπορικές ή αστικές, σε κεφαλαιουχικές, στις οποίες περιλαμβάνονται η Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και η Ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.), και στις προσωπικές, στις οποίες περιλαμβάνονται η Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.), η Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.), η Κοιν.Σεπ, η Αφανής Εταιρία κλπ και, όπως είναι προφανές,  η ευθύνη των εταίρων διαφέρει σημαντικά ανά τύπο.

Ένας δικηγόρος με εμπειρία στο εταιρικό δίκαιο θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τις “κακοτοπιές” στην επιλογή του εταιρικού τύπου. Για παράδειγμα, ενώ η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης φαντάζει ως ο κατάλληλος εταιρικός τύπος για περιπτώσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας μικρού ή μεσαίου κεφαλαίου, με αντίστοιχα μικρό  ή μεσαίο κύκλο εργασιών, στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Τα αυξημένα έξοδα της Ε.Π.Ε. (συμβολαιογραφικός τύπος για τη σύσταση και τις τροποποιήσεις του καταστατικού), αλλά και το γεγονός ότι για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται διπλή πλειοψηφία από τη Συνέλευση των Εταίρων, καθιστώντας δυσχερή τη λειτουργία της, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν έναν έμπειρο νομικό στο να σας υποδείξει την πολύ πιο συμφέρουσα νέα μορφή εταιρικού τύπου, την Ι.Κ.Ε., για την οποία αρκεί κεφάλαιο ένα (1) ευρώ ή απλώς παροχή προσωπικής εργασίας ή άλλες παροχές από τους εταίρους ή άλλες μορφές σύστασης εταιρίας…. Υπάρχουν κι άλλες μορφές εμπορικής ή αστικής εταιρίας ή κοινοπραξίας εκτός από τις ανωτέρω βασικές.

Για τη σύσταση κάθε μορφής εταιρίας απαιτείται η σύνταξη καταστατικού, το οποίο ουσιαστικά αποτυπώνει τη συμφωνία μεταξύ των εταίρων. Όταν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος του καταστατικού, ενώ για τις Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. αρκεί και ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Σε κάθε περίπτωση, το καταστατικό θα πρέπει να συνταχθεί με μεγάλη επιμέλεια, από εξειδικευμένο νομικό, ώστε να μην υπάρχουν λάθη, αμέλειες και νομικά κενά, τα οποία θα οδηγήσουν τους εταίρους σε νομικές και δικαστικές περιπέτειες.

Αφού συσταθεί μια οποιασδήποτε μορφής εταιρία τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι πολλά. Ειδικά αν πρόκειται για τις λεγόμενες “επικίνδυνες εταιρείες”, δηλαδή την Ο.Ε. και την Ε.Ε., στις οποίες ελλοχεύει ο κίνδυνος της απώλειας της προσωπικής περιουσίας των εταίρων, η νομική συμβουλή και εποπτεία κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την τελευταία πράξη, δηλαδή τη λύση μιας εταιρίας. Ενώ κατά τη σύσταση μια εταιρίας υπάρχει μεταξύ των εταίρων πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας για το  κοινό “όραμα”, κατά τη λύση της υπάρχει απογοήτευση και δυσαρέσκεια. Λόγω άγνοιας πολλοί νομίζουν ότι με τη λύση της εταιρίας παύει ακαριαία και η νομική προσωπικότητα αυτής. Στην πραγματικότητα, όμως, η εταιρία εισέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης όλων των εκκρεμών έννομων σχέσεών της και ακολουθείται μια πολύπλοκη διαδικασία. Προκειμένου να αποφευχθούν οι προστριβές, να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των εταίρων και να τηρηθούν οι απαραίτητοι τύποι θα πρέπει να απευθυνθείτε στον κατάλληλο δικηγόρο.

 

Άνθια Κορέλα:
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ– ΕΔΔΑ- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Κυρίλλου Λουκάρεως 45 (πλησίον Αρείου Πάγου -Εφετείου Αθηνών)

ΤΚ 11475, Αθήνα,
Τηλ: 2108811903 , 2108251894
Κιν: 6932455478

www.dikigorikagrafeia.gr