ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ-ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το Δικηγορικό μας
γραφείο αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών από πάσης φύσεως
δανεισμό τόσο για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, όσο και για φυσικά
πρόσωπα.

Ειδικά
για τις  επιχειρήσεις συντάσσουμε  ολοκληρωμένο φάκελο μελέτης  με το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων αλλά
και την διαπραγμάτευση με όλους τους πιστωτές της. Αξιόπιστοι συνεργάτες σε όλο το φάσμα του χρηματοπιστωτικού τομέα
είναι στην διάθεση του Δικηγορικού μας γραφείου ώστε οι λύσεις που θα προταθούν
να είναι οι πλέον αξιόπιστες. 

Tα πλεονεκτήματα της   εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Το
δικηγορικό μας γραφείο  πέτυχε ακόμα μία
φορά μέσω  της εξωδικαστικής ρύθμισης
οφειλών να προταθεί από την Πιστώτρια Τράπεζα για δανειολήπτη πελάτη μας ρύθμιση οφειλών με προστασία ολόκληρης της ακίνητης
περιουσίας ενώ ταυτόχρονα να παγώσει μεγάλο μέρος της οφειλής,
το οποίο και
θα ρυθμιστεί με δοσολόγιο και  για κάθε έτος
που θα είναι συνεπής ως προς την προτεινόμενη ρύθμιση θα κουρεύεται και  ένα ποσοστό περίπου 5%!!!. Αυτό σημαίνει
ότι το προτεινόμενο κούρεμα μπορεί να αγγίξει και το ποσοστό του 30 με 40 %
εφόσον τηρηθούν οι όροι της προτεινόμενης ρύθμισης. Να σημειωθεί ότι η
συγκεκριμένη πρόταση της πιστώτριας Τράπεζας έγινε μετά από ενέργειες
αναγκαστικής εκτέλεσης για τις οποίες είχαμε ασκήσει τις αντίστοιχες ανακοπές.

Η
έναρξη της διαδικασίας γίνεται κατά κύριο λόγο με μια Εξώδικη Επιστολή προς την Τράπεζα, η οποία έρχεται σε επικοινωνία
με τον οφειλέτη ή με το Δικηγορικό μας γραφείο, όπου αναγράφονται  λεπτομερώς 
οι  δυσκολίες εξυπηρέτησης των
εκάστοτε οφειλών αλλά και ένα πλήρες ιστορικό υπερχρέωσης με αντίστοιχη
διαμορφωμένη οικονομική πρόταση βιωσιμότητας εάν πρόκειται για επιχείρηση ή για
φυσικό πρόσωπο.

Κατόπιν
η Τράπεζα προχωρά στην  οικονομική
αξιολόγηση του οφειλέτη και  αφού
πραγματοποιηθεί η πρώτη επικοινωνία μεταξύ των μερών,  προσκομίζονται  όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την
οικονομική του κατάσταση (εκκαθαριστικό, Ε1, Ε9, αναλυτική κατάσταση
μισθοδοσίας κτλ). Με τον συγκεκριμένο τρόπο η πιστώτρια Τράπεζα αξιολογεί τις
οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη, ώστε να προτείνει εν συνεχεία κάποια τροποποίηση
της δανειακής σύμβασης προσαρμοσμένη στα μέτρα του.

Έπειτα
από την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων  η Τράπεζα θα προτείνει συνήθως μια νέα
ρύθμισης που το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται ότι συμπεριλαμβάνει
κατά κύριο λόγο και μεγάλο κούρεμα της οφειλής. Σε πρόσφατη περίπτωση του γραφείου, δανειολήπτης μαζί με εγγυητή
ρύθμισαν από κοινού και δανείου Ελβετικού Φράγκου κατόπιν κουρέματος που ανήλθε
στο ποσό των  200.000 €!!!

Το πλέον σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας είναι ότι παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να ρυθμίσει άμεσα με τους πιστωτές του σε σύντομο χρονικό διάστημα με μικρότερο κόστος. Ωστόσο, καθίσταται και πάλι αναγκαία η παρουσία ενός δικηγόρου με γνώση των τραπεζικών  ζητημάτων, ώστε να μην βρεθεί προ δυσάρεστων συνεπειών κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ρύθμισης.

Για περισσότερες πληροφορίες και
προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών και
την αποφυγή κατασχέσεων, πλειστηριασμών και πτωχεύσεων επικοινωνήστε στα τηλ
210 8811903, 6932455478.