Πνευματική ιδιοκτησία – Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

 

Τι εννοούμε με τον όρο πνευματική ιδιοκτησία;

Με τον όρο «πνευματική ιδιοκτησία» εννοούμε την προστασία που παρέχεται σε κάθε έργο λόγου, τέχνης ή επιστήμης που πηγάζει από άτομα τα οποία είναι οι δημιουργοί αυτών των έργων.

Τι δικαιώματα αποκτά κανείς πάνω στο έργο του;

Όπως ορίζει και το άρ. 1 ν. 2121/1993, ο πνευματικός δημιουργός με τη δημιουργία του έργου, αποκτά πάνω σ’ αυτό, αυτομάτως, πνευματική ιδιοκτησία. Με άλλα λόγια, αποκτά αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, τα οποία ορίζονται ως: α) το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και β) το δικαίωμα προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Περαιτέρω, όπως ορίζεται στο άρ. 2 «ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα».

Τι ακριβώς είναι τα συγγενικά δικαιώματα;

εκτός των πνευματικών δημιουργών, προστασίας χρήζουν και τα πρόσωπα που ερμηνεύουν ένα δημιούργημα, το οποίο δεν είναι δικό τους (π.χ. καλλιτέχνες). Στην περίπτωση αυτή, αναφερόμαστε στα συγγενικά δικαιώματα, γνωστά και ως «related rights».

 Πώς όμως πραγματοποιείται η κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας;

Σύμφωνα με τα άρ. 1 και 6 του ν.2121/1993 για την «Πνευματική Ιδιοκτησία» ο πνευματικός δημιουργός με τη δημιουργία του έργου αποκτά πρωτογενώς και αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται κάποια συγκεκριμένη τυπική διαδικασία, τα δικαιώματα που αναφέρονται ανωτέρω.

Ωστόσο, λόγω της διαμάχης που δημιουργείται πολλές φορές, όταν διαφορετικά άτομα διεκδικούν την πατρότητα ενός συγκεκριμένου έργου, κρίνεται ορθότερο να κατατεθεί το συγκεκριμένο έργο με αντίστοιχη περιγραφή του σε συμβολαιογράφο, ο οποίος θα δώσει βέβαιη χρονολογία και θα καταγράψει τον δημιουργό του.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν τρίτος προσβάλει την πνευματική μου ιδιοκτησία;

Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, ο δημιουργός ή ο δικαιούχος μπορεί να αξιώσει την αναγνώριση του δικαιώματός του, την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον καθώς βέβαια και να διεκδικήσει και αποζημίωση για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης (άρ. 65 ν. 2121/1993).

 

Τι είναι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας;

Σύμφωνα με το άρ. 5 του ν. 1733/1987 που διέπει τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.): «διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής.  Η εφεύρεση μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή.» ενώ ως εφεύρεση θεωρείται «η επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής αν το αντικείμενό της μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας».

Πώς μπορώ να βγάλω και εγώ τέτοιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας;

Για την χορήγηση τέτοιου διπλώματος απαιτείται συγκεκριμένη διαδικασία η οποία πραγματοποιείται σε τέσσερα κυρίως βήματα:

1) Αρχικά με την κατάθεση της αίτησης στον Ο.Β.Ι. Η κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να περιέχει το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την εθνικότητα, την κατοικία ή την έδρα και την διεύθυνση του καταθέτη. Επίσης πρέπει να περιλαμβάνεται η περιγραφή της εφεύρεσης, η περίληψή της καθώς και ο προσδιορισμός μιας ή περισσότερων αξιώσεων. Το τέλος κατάθεσης της αίτησης ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ. Ως αξιώσεις νοούνται η έκταση και το περιεχόμενο της αιτούμενης προστασίας του καταθέτη, ενώ το τέλος για κάθε αξίωση ανέρχεται στα 30 ευρώ.

2) Μετά την κατάθεση της αίτησης δίνεται προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή συμπλήρωση ελλείψεων από τον καταθέτη.

3) Ακολουθεί ο έλεγχος για το «νέο» που προσφέρει αυτή η εφεύρεση. Ο Ο.Β.Ι. πραγματοποιεί εκτενή έλεγχο για το «νέο» και συντάσσει αντίστοιχη έκθεση. Η έκθεση αυτή μπορεί να είναι είτε απλή και έχει ως τέλος το ποσό των 300 ευρώ, είτε μπορεί να συνταχθεί έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη που να συνοδεύεται από σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την εφεύρεση. Για την εμπλουτισμένη αυτή έκθεση θα πρέπει να καταβληθεί ως τέλος το ποσό των 640 ευρώ.  Μετά την έκθεση, δίνεται προθεσμία 3 μηνών στον καταθέτη προκειμένου αυτός να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του επί της συνταχθείσας έκθεσης.

4) Τέλος, μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, ο Ο.Β.Ι. εκδίδει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε διάστημα 12 έως 18 μηνών. Το τέλος για τη χορήγηση του διπλώματος ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ ενώ τα δικαιώματα που παρέχονται διατηρούνται σε ισχύ με την αντίστοιχη καταβολή τελών. Σημειωτέον ότι τα πρώτα δύο χρόνια είναι δωρεάν ενώ όσο φτάνουμε στα 20 έτη, που είναι και η συνολική διάρκεια του διπλώματος, τα τέλη αυξάνονται.

 

Άνθια Κορέλα:
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ– ΕΔΔΑ- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Κυρίλλου Λουκάρεως 45 (πλησίον Αρείου Πάγου -Εφετείου Αθηνών)

ΤΚ 11475, Αθήνα,
Τηλ: 2108811903 , 2108251894
Κιν: 6932455478

www.dikigorikagrafeia.gr