Απόφαση του Δικηγορικού μας
Γραφείου:

Απόφαση- δικαίωση για φορολογούμενους εμπλεκόμενους
σε πολυετή δικαστικό αγώνα με το Δημόσιο και δη με την Εφορία!!

Οι προσφεύγοντες
είναι τρία αδέρφια, συγκληρονόμοι της ακίνητης περιουσίας του αποβιώσαντος
πατέρα τους. Τον Οκτώβριο 1999 κι εντός της νόμιμης προθεσμίας από την
δημοσίευση της διαθήκης, οι κληρονόμοι προέβησαν στην εκ του νόμου προβλεπόμενη
δήλωση φόρου κληρονομίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τακτοποιώντας -είτε με εξόφληση
είτε με ρύθμιση σε δόσεις- τον υπολογισθέντα για κάθε δήλωση φόρο.

Έντεκα χρόνια μετά, τον Ιούνιο 2010 το Δημόσιο και ιδίως η αρμόδια εφορία, σε χρόνο μεταγενέστερο της δεκαετούς προθεσμίας, προέβη εκπρόθεσμα σε έλεγχο των δηλώσεων του φόρου κληρονομίας, με αποτέλεσμα να επιβάλλει μεταγενέστερα και εκπρόθεσμα πρόσθετους φόρους στους συνεπείς κληρονόμους- φορολογούμενους. Μάλιστα, το Δημόσιο επικαλούμενο διατάξεις φορολογικού δικαίου που εκδόθηκαν μετά την υποβολή των αρχικών δηλώσεων φόρου κληρονομίας, επεφύλαξε για τον εαυτό του παρατάσεις του χρόνου παραγραφής του δικαιώματός του για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, προκειμένου να «νομιμοποιήσει» την επιγενόμενη επιβολή φόρου στους διοικούμενους.

Το Διοικητικό
Δικαστήριο, στο οποίο θέσαμε υπόψη αφ’
ενός το ζήτημα της παραγραφής αφ’ ετέρου της καταχρηστικής και συνάμα παράνομης
εκ μέρους του Δημοσίου πράξης επιβολής πρόσθετου φόρου μετά τη διενέργεια
εκπρόθεσμου ελέγχου,
δικαίωσε
τους προσφεύγοντες
για μια υπόθεση που είχε εκκινήσει το 1999, όταν ως κληρονόμοι
του πατέρα τους έκαναν τις δέουσες ενέργειες αναφορικά με την αποδοχή της
κληρονομίας.

Εξάλλου,
επισημάναμε ότι με την υπ’ αρ. 1738/2017 δικαστική απόφαση της Ολομέλειας
του ΣτΕ έχει ήδη κριθεί ότι διάταξη νόμου περί παράτασης του χρόνου παραγραφής
φορολογικών αξιώσεων, οι οποίες ανάγονται σε ημερολογιακό έτος  προγενέστερο της δημοσίευσης του νόμου αυτού,
είναι ανίσχυρη καθώς αντίκειται στην απορρέουσα από την αρχή του κράτους δικαίου
αρχή της ασφάλειας του δικαίου για τους διοικούμενους.

Συνεπώς,
ασκώντας για χάρη των εντολέων μας τα δέοντα ένδικα βοηθήματα, καταφέραμε να
δικαιώσουμε τους προσφεύγοντες και να τους απαλλάξουμε από την επιπλέον φόρο.  

Για περισσότερες
πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε
με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή
πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.