Κορωνοϊός και Αναστολή πληρωμής δανείων. Αλλαγές λόγω Covid-19

Μεταξύ των ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση της αναστολής λειτουργίας σχεδόν όλου του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος ένεκα της πανδημίας του κορωνοϊού,  δόθηκε  3μηνη αναστολή των δόσεων για τα  δάνεια εργαζομένων, επαγγελματιών, μικρών επιχειρήσεων αλλά κι εκείνων που έχουν ρυθμιστεί δικαστικά, όπως  στο πλαίσιο του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη) είτε με άλλους νόμους.

            Με την τελευταία από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75),  προβλέπεται στο άρ. 5 παρ. 2 ότι για τους οφειλέτες που εντάσσονται στις περιπτώσεις εκείνων που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προβλέπεται τρίμηνη (3μηνη) αναστολή των υποχρεώσεών τους  δηλαδή εντάσσονται στους αναγγελθέντες για το επίδομα των 800 ευρώ  ΚΑΔ,  προς καταβολή των δόσεων, δηλαδή το τρίμηνο αυτό θα θεωρείται σαν να μην υπήρξε και παρατείνεται αντίστοιχα το διάστημα καταβολών ένα τρίμηνο στο τέλος της περιόδου δανειακής ρύθμισης.

       Οι δόσεις θα αρχίσουν πάλι να καταβάλλονται είτε από  Ιούνιο 2020 οπότε τότε θα καταβληθεί η δόση του Μαρτίου 2020 είτε (αν ο Μάρτιος είχε πληρωθεί) από Ιούλιο 2020,  οπότε  τότε θα καταβληθεί η δόση του Απριλίου 2020. Έτσι δεν θα υποστούν τις δυσμενείς συνέπειες που υπό κανονικές συνθήκες θα προέκυπταν εξαιτίας της μη προσήκουσας πληρωμής, όπως πχ της έκπτωσης του οφειλέτη από τις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 3869/2010!!

Όμως δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο ποιοι είναι οι «αποδεδειγμένα» πληττόμενοι κατά τα ως άνω οριζόμενα, γιατί  πολλοί είναι οι εργαζόμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που   είτε έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους είτε δεν έχουν εκ των πραγμάτων ικανό εισόδημα ένεκα της πανδημίας, αλλά οι ΚΑΔ στους οποίους δραστηριοποιούνται δεν εντάσσονται στους σχετικούς καταλόγους.

Απαραίτητο είναι για το λόγο αυτό, σε κάθε περίπτωση και προς αποφυγή των δυσμενών συνεπειών εκ μέρους των τραπεζών, οι οφειλέτες εκτός άνω ΚΑΔ  να αιτούν από τις τράπεζες την αναστολή των δόσεων ή την επαναρρύθμιση των δανείων  με εξώδικη αίτηση- διαπραγμάτευση  ενημερώνοντας αναλυτικώς για την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στην καταβολή των δόσεων.  Οι αιτήσεις αυτές θα αξιολογηθούν από τις τράπεζες, όμως ακόμα και σε περίπτωση άρνησης εκ μέρους της τράπεζας να δεχθεί να χορηγήσει την τρίμηνη αναστολή πληρωμών, ο οφειλέτης θα μπορεί σε ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη με την τράπεζα (για να αποκρούσει διαταγή πληρωμής ή να  ανατρέψει την ενδεχόμενη έκπτωσή του από τη ρύθμιση του ν. 3869/2010 Κατσέλη) να αιτιολογήσει το λόγο της αδυναμίας του και τελικά να κριθεί ότι είχε λόγο να ενταχθεί στην αναστολή!

Δέον να υπομνησθεί εδώ, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 11 παρ. 2 του  ν. 3869/2010 «Αν ο οφειλέτης (που έχει απόφαση θετική υπαγωγής στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά) καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τη ρύθμιση οφειλών, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων, διαδοχικών ή μη, ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να επιδώσει στον οφειλέτη εξώδικη όχληση με την οποία τον καλεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί προσηκόντως, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη ρύθμιση έναντι όλων των πιστωτών από την ημέρα που ο θιγόμενος πιστωτής επιδώσει σχετική δήλωση στους υπόλοιπους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσει σχετικό σημείωμα με ενσωματωμένη την ανωτέρω αναφερόμενη εξώδικη όχληση στο φάκελο που τηρείται στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο την ανατροπή της έκπτωσής του αν αποδεικνύει ότι η μη καταβολή των δόσεων οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, μη δυνάμενο να αντιμετωπιστεί με αίτηση μεταρρύθμισης της απόφασης ή ότι ο θιγόμενος πιστωτής άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμα της παρούσας παραγράφου.».

             Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.