Επιταγές και συναλλαγματικές εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) στη Χώρα μας – όπως και σε κάθε χώρα άλλωστε – οδήγησε σε μεγάλο βαθμό στην απορρύθμιση της κανονικότητας για όλους τους συμπολίτες μας, καθώς και για τις επιχειρήσεις τους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί του ότι τα ληφθέντα έκτακτα μέτρα – μολονότι απαραίτητα – έχουν ως συνέπεια τη ζημία πολλών επιχειρήσεων κι εμπόρων στην Ελλάδα, είτε επειδή αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας τους είτε επειδή αυτή η λειτουργία έχει περιοριστεί δραστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία αποπειράται να ελαφρύνει με σειρά νομικών και οικονομικών μέτρων τις ως άνω επιχειρήσεις. Μεταξύ των μέτρων αυτών, γίνεται μνεία στο άρθρο 2 για την αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία πάνω στο αξιόγραφο. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μεταχρονολογημένες επιταγές και συναλλαγματικές που έχουν ημερομηνία λήξης από 30.03.2020 έως 31.05.2020. Στο μέτρο αυτό περιλαμβάνονται και τα αξιόγραφα επιχειρήσεων οι οποίες θα ενταχθούν στη σειρά των ως άνω πληττομένων επιχειρήσεων με αποφάσεις που θα εκδοθούν κατά το μήνα Απρίλιο.

Από διαδικαστικής άποψης, οι ενδιαφερόμενοι, δικαιούχοι ή υπόχρεοι από αξιόγραφο – δηλαδή περιλαμβάνονται και οι εκδότες και οι αποδέκτες και οι κομιστές –  θα πρέπει, εάν πρόκειται για ήδη πληγείσες επιχειρήσεις, εντός τριών εργασίμων ημερών από την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ήτοι από την 30.03.2020)  να διαβιβάσουν τα εν λόγω αξιόγραφα με ηλεκτρονικό τρόπο στα αρμόδια πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία μπορεί να είναι και υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, υποκαταστήματα των ανωτέρω – εφ’ όσον λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα – ή ακόμη και  το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εάν πρόκειται για επιχειρήσεις που θα πληγούν εντός Απριλίου, τότε η προθεσμία θα είναι πάλι τρεις εργάσιμες ημέρες από τη λήψη των σχετικών μέτρων. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, για τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών διαβιβάσεων.

Κατ’ εξαίρεση, κομιστές αξιογράφων που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες (δηλ. στους ΚΑΔ που έχουν αναγγελθεί επισήμως ως πληττόμενοι), μπορούν να ενταχθούν στην ως άνω αναστολή, αν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που πρόκειται να ανασταλούν υπερβαίνει το 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους με βάση το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σημειώσει αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.