Εμπορικές υποθέσεις-εταιρίες

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται με το εταιρικό δίκαιο και εν γένει με ζητήματα εμπορικού δικαίου. Είμαστε σε θέση να συμβουλεύσουμε κατάλληλα τους πελάτες μας σχετικά με το ποια εταιρεία τους συμφέρει να ιδρύσουν, αναλόγως το επιχειρηματικό τους πλάνο ή ακόμα και αν τους εξυπηρετεί να έχουν ατομική εμπορική δραστηριότητα.  Σύντομες ερωτήσεις-απαντήσεις:

Με συμφέρει να ιδρύσω εταιρεία ή να ξεκινήσω ατομική εμπορική δραστηριότητα;

Η μορφή της ατομικής εμπορικής δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη χώρα μας. Μεγαλύτερο πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία που παρέχει σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούν το είδος της δραστηριότητας, την επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, το μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους, τότε η εταιρική μορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας ομόρρυθμης εταιρείας;

Ο.Ε (Ομόρρυθμη Εταιρεία): Κύριό της γνώρισμα είναι ότι οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας ευθύνονται με ολόκληρη την προσωπική περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα ευθύνη τους. Δηλαδή υποχρεούνται να καλύψουν τα χρέη της εταιρίας με την προσωπική τους περιουσία!. Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας. Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία; Σε τι διαφέρουν οι δύο αυτές εταιρείες;

Ε.Ε (Ετερόρρυθμη Εταιρεία): Στην ετερόρρυθμη εταιρεία υπάρχουν ομόρρυθμοι κι ετερόρρυθμοι εταίροι, ένας τουλάχιστον είναι ομόρρυθμος, ο οποίος ευθύνεται απεριόριστα για τις υποχρεώσεις ης εταιρίας, δηλαδή θα εκποιηθεί και η προσωπική του περιουσία για τις οφειλές της εταιρίας που δεν πληρώνονται!  Ο ομόρρυθμος εταίρος αναγράφεται οπωσδήποτε στην επωνυμία της εταιρίας. Αν όμως στην επωνυμία ετερόρρυθμης εταιρείας περιληφθεί το όνομα ετερόρρυθμου εταίρου, αυτό έχει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του τελευταίου (εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε με την εταιρεία γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθμος εταίρος). Η ετερόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συγκεκριμένο κεφάλαιο για την ίδρυσή της. Δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Γιατί να προτιμήσω την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας; Απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο;

Η Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία) αποτελεί την «ναυαρχίδα» των κεφαλαιουχικών εταιρειών. Οι ιδρυτές της ανώνυμης εταιρείας μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το ελάχιστο κεφάλαιο σύστασης της εταιρείας πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των 25.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο νόμος ορίζει πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ανώνυμης Εταιρείας είναι τα εξής:
× Για την ίδρυση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και να τηρηθούν ορισμένοι τύποι και διαδικασίες, όπως και κάθε μελλοντική τροποποίηση.

× Απαιτείται συγκεκριμένο κεφάλαιο, μεγάλου σχετικά ύψους για την ίδρυση της εταιρείας αλλά μόνο από αυτό θα εισπραχθούν τα χρέη της εταιρίας κι όχι από την προσωπική περιουσία των εταίρων.
× Το κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα μερίδια, που σχηματίζουν τις μετοχές (ή τίτλους).
× Αυστηρές οι προϋποθέσεις για την ίδρυσή της αλλά και για όλη τη διάρκεια ζωής της (δημοσίευση ετήσιων αποτελεσμάτων στο ΦΕΚ, κλπ).
× Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών).
× Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων.
× Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
× Η ύπαρξη δύο βασικών οργάνων (Γενική Συνέλευση των Μετόχων, Διοικητικό Συμβούλιο).

 

Τι ισχύει με την ίδρυση μιας Ε.Π.Ε.;

Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης): Τα βασικά χαρακτηριστικά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είναι:

× Για την ίδρυση της εταιρείας απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή πρότυπο καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227) και την υπ’ αριθμ. 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 928).
× Η διαίρεση του κεφαλαίου σε “μερίδες συμμετοχής” κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια. Τα εταιρικά μερίδια έχουν ονομαστική αξία ενός (1) τουλάχιστον ευρώ, ενώ η ονομαστική αξία είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια. Το κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Σχηματίζεται είτε από μετρητά είτε από εισφορές σε είδος. Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό.

× Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε έτη.
× Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων –δεν κινδυνεύει η προσωπική τους περιουσία παρά μόνο η εταιρική.
× Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
× Η ύπαρξη δύο οργάνων, της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή ή διαχειριστών.

× Μπορεί να συσταθεί και ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με ένα μόνο πρόσωπο, με σκοπό την περιορισμένη του ευθύνη, δηλαδή να μην απειλείται η προσωπική του περιουσία.

 

Ακούω ότι τελευταία πολλοί προχωρούν σε ίδρυση Ι.Κ.Ε.  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της;

Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία): Η εταιρική αυτή μορφή είναι σχετικά νέα στο χώρο των εταιρειών. Έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Έμπορος θεωρείται μόνο ο διαχειριστής της. Το καταστατικό της εταιρείας που εμπεριέχεται στην πράξη σύστασης καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό έγγραφο, αλλά μπορεί να επιλεχθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου.
× Η εταιρεία αυτή μπορεί να είναι και μονοπρόσωπη. Σε αυτήν την περίπτωση το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ.
× Η   επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιέχει ολογράφως τις λέξεις “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή τη συντομογραφία “Ι.Κ.Ε.”. Εάν πρόκειται για μονοπρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις “Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή “Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.” Ακόμη η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην Αγγλική θα περιέχει ολογράφως τις λέξεις: “Private Company” ή την ένδειξη “P.C.” και αντίστοιχα εάν είναι μονοπρόσωπη “Single Member Private Company” ή “Single Member P.C.”

× Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται ο ακριβής χρόνος της διάρκειας στο καταστατικό, η εταιρεία διαρκεί δώδεκα (12) έτη από τη σύστασή της. Παράταση της διάρκειας είναι δυνατή με απόφαση των εταίρων και εάν η απόφαση αυτή δεν μνημονεύει τον ακριβή χρόνο, η παράταση ισχύει για δώδεκα (12) έτη.

× Το κεφάλαιο  μπορεί να είναι μόλις 1 ευρώ.

Οι εταίροι δεν  ευθύνονται με την περιουσία τους για τις οφειλές της εταιρίας. Μπορούν επίσης να συνεισφέρουν μόνο προσωπική εργασία, γνώσεις κλπ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά από το εξειδικευμένο blog του δικηγορικού  μας γραφείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://akorela.wordpress.com/

 

Άνθια Κορέλα:
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ– ΕΔΔΑ- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Κυρίλλου Λουκάρεως 45 (πλησίον Αρείου Πάγου -Εφετείου Αθηνών)

ΤΚ 11475, Αθήνα,
Τηλ: 2108811903 , 2108251894
Κιν: 6932455478

www.dikigorikagrafeia.gr