Εμπορικές Συμβάσεις

Συμφωνίες ενόψει covid-19

Μια εμπορική επιχείρηση στα πλαίσια της δραστηριότητάς της συνάπτει εμπορικές συμβάσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι οι συμβάσεις αυτές αποτελούν για μια επιχείρηση σημαντικά “περιουσιακά στοιχεία”.

Στις συνήθεις εμπορικές συμβάσεις ανήκουν οι συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), οι συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής, οι συμβάσεις προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών, οι συμβάσεις μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων, οι συμβάσεις αγοράς, μίσθωσης ή διαχείρισης ακινήτων, οι συμβάσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, κατασκευαστικές συμβάσεις, συμβάσεις έργου και προμηθειών, οι συμβάσεις ανάπτυξης λογισμικού (Software Development Agreements) κα.

Το εύρος των εμπορικών συμβάσεων είναι πολύ μεγάλο και μπορεί να είναι από σχετικά απλές έως εξαιρετικά περίπλοκες. Σε κάθε περίπτωση, οι εμπορικές συμβάσεις απαιτούν πολύ καλή κατανόηση του πλαισίου εντός του οποίου συνάπτονται και, κατά συνέπεια δεν μπορούν να αξιολογηθούν και να συνταχθούν από οποιονδήποτε, παρά μόνο από εξειδικευμένο δικηγόρο.

Ενόψει covid-19 και lockdown πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε συμβατικές υποχρεώσεις απορρέουσες είτε από εμπορικές είτε από δανειακές συμβάσεις με αποτέλεσμα να απειλούνται άμεσα από εγγραφή σε ΤΕΙΡΕΣΊΑ και ποινικές ή αστικές ευθύνες και αποζημιώσεις. Όμως λόγω της ανωτέρας βίας που οδήγησε στην αδυναμία αυτή είναι εφικτό να ακυρωθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες από την φαινομενική αφερεγγυότητα των επιχειρηματιών αυτών. Τα ίδια ισχύον και για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία και εμπεριστατωμένη γνώση σε όλα τα στάδια των εμπορικών και δανειακών συμβάσεων, από το σχεδιασμό και την εκτίμηση του επιχειρηματικού κινδύνου και τις διαπραγματεύσεις έως την υλοποίηση και μπορεί να σας προσφέρει την κατάλληλη υποστήριξη και νομική καθοδήγηση, ανάλογα με το μέγεθος τους στόχους και τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

 

Άνθια Κορέλα:
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ– ΕΔΔΑ- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Κυρίλλου Λουκάρεως 45 (πλησίον Αρείου Πάγου -Εφετείου Αθηνών)

ΤΚ 11475, Αθήνα,
Τηλ: 2108811903 , 2108251894
Κιν: 6932455478

www.dikigorikagrafeia.gr