ΣΥΧΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

ΚΑΙ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1.
Πότε κάποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής;

Για φοροδιαφυγή μπορεί
να κατηγορηθεί  όποιος με δόλο, ήτοι με πρόθεση, δεν υποβάλει ή
υποβάλει ανακριβή δήλωση με στόχο
την αποφυγή πληρωμής φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή ΕΦΑ.  Επιπλέον, έγκλημα φοροδιαφυγής λογίζεται ότι
διαπράττει όποιος αποκρύπτει φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή
περιουσιακά στοιχεία, ή καταχωρίζει στα λογιστικά αρχεία εικονικές δαπάνες, ή
επικαλείται τέτοιου είδους δαπάνες στην φορολογική δήλωση, με σκοπό να μην
εμφανίζει φορολογητέα στοιχεία, ή να εμφανίζει αυτά μειωμένα από τα πραγματικά.

Επίσης, για φοροδιαφυγή μπορεί να κατηγορηθεί όποιος
δεν αποδίδει, ή αποδίδει με ανακρίβεια, συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς, είτε
διακρατεί ΦΠΑ, ΦΚΕ, φόρο ασφαλίστρων, παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους
φόρους, τέλη και εισφορές,
με σκοπό την παραπλάνηση των φορολογικών αρχών
δια παράστασης ψευδών γεγονότων ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη
αληθινών γεγονότων.

2.
Ποιες είναι οι ποινές για εγκλήματα φοροδιαφυγής;

Σύμφωνα με το άρθρο 66
του ν. 4174/2013 περί φορολογικών παραβάσεων και λοιπών φορολογικών εγκλημάτων, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών έως
5 τιμωρείται όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής όταν ο φόρος που αναλογεί
στα  φορολογητέα εισοδήματα ή στα
περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυφθεί ξεπερνά τις 100.000 ευρώ
ανά
φορολογικό ή διαχειριστικό έτος και ανά είδος φόρου, όταν το προς απόδοση ποσό
κύριων φόρων, τελών ή εισφορών που δεν αποδόθηκε, ή αποδόθηκε ανακριβώς, ή
επιστράφηκε, ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε, ή διακρατείται υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ
εφόσον αφορά τον Φ.Π.Α. και τα 100.000 ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς
σε κάθε άλλη περίπτωση.  Ειδικότερα, δε,
επιβάλλεται ποινή κάθειρξης (δηλαδή
εγκλεισμός σε σωφρονιστικό κατάστημα πάνω από 5 έτη και έως 15 ) όταν ανά
φορολογικό ή διαχειριστικό  έτος η φοροδιαφυγή ξεπερνά τις 100.000 ευρώ όσον
αφορά τον ΦΠΑ και τα όταν η φοροδιαφυγή ξεπερνά τις 150.0000 ευρώ σε κάθε άλλη
περίπτωση.

3.
Για τα πλαστά ή εικονικά τιμολόγια τι ισχύει; Τιμωρείται μόνο αυτός που τα
προμηθεύει ή και ο αποδέκτης;

Σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013, όποιος εκδίδει
πλαστά ή εικονικά τιμολόγια ή ακόμα και αν τα αποδέχεται, ή νοθεύει
φορολογικά στοιχεία γενικότερα, τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον 3 μήνες
. Εάν, δε, η συναλλαγή είναι ανύπαρκτη στο
σύνολό της ή σε μέρος αυτής, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά ή πλαστά
τιμολόγια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους όταν η αξία τους
υπερβαίνει τις 75.000 ευρώ και με κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια όταν η συνολική αξία
αυτών υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

4.
Ποιος υποβάλλει τη μήνυση για να κινηθεί η διαδικασία;

Η ΑΑΔΕ, το ΣΔΟΕ, η
Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας ή τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης
γενικότερα, υποβάλλουν μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα και κατόπιν αυτού, η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα
είτε ως πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, ανάλογα το ποσό της
φοροδιαφυγής.

5.
Πότε δεν υποβάλλονται μηνυτήριες αναφορές από τις Φορολογικές Αρχές;

Δεν υποβάλλονται
μηνυτήριες αναφορές από την Φορολογική Αρχή εάν ο προσδιοριζόμενος φόρος κατόπιν του
ελέγχου δεν υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ
, εάν σε απλές και συνήθεις
λογιστικές διαφορές μη συνδεόμενες με την απόκρυψη φορολογικών στοιχείων ο
προσδιοριζόμενος από τον έλεγχο φόρος κατά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος,
υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, όταν οι λογιστικές διαφορές οφείλονται σε διόρθωση
κερδών που λαμβάνει χώρα κατ’ εφαρμογήν των κανόνων περί ενδοομιλικών
τιμολογήσεων.

6.
Πότε υποβάλλονται μηνυτήριες αναφορές από τις Φορολογικές Αρχές;

Μηνυτήριες αναφορές από
την Εφορία υποβάλλονται όταν οι διαφορές φόρου εισοδήματος που οφείλονται σε
λογιστικές διαφορές, συνδέονται με την απόκρυψη
φορολογητέων εισοδημάτων (ανύπαρκτες δαπάνες, εικονικά ή πλαστά στοιχεία κλπ.)

και ο προσδιοριζόμενος από τον έλεγχο φόρος κατά φορολογικό ή διαχειριστικό
έτος, υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και
ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο
δικηγόρο στο φορολογικό δίκαιο στα τηλ:
 210 8811903, 210 8251894 και
6932455478.