ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4092/2012 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ρηξικέλευθη απόφαση του Αρείου Πάγου, κρίνει
αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν. 4092/2012 που περιορίζουν τα όρια
αποζημίωσης για σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα. Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος, έκρινε ότι το
ποσό των 100.000 ευρώ που θεσπίστηκε ως ανώτερο όριο αποζημίωσης, αντίκειται
τόσο στο Σύνταγμα, όσο και  στο άρθρο 1
του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Ο περιορισμός αυτός, είναι αντίθετος με την αρχή της
αναλογικότητας, όπως εκφράζεται στο άρ. 25 παρ. 1, όπου «κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα
δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου πρέπει
να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει
επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας»
. Εξάλλου,
η περίφημη «βιωσιμότητα» του Επικουρικού Κεφαλαίου, δεν εξαρτάται μόνον από
αυτό το μέτρο του καθορισμού ορίου αποζημίωσης στις 100.000 ευρώ (άρθρο 4 του
ν. 4092/2012), ούτε επαρκεί φυσικά η διάταξη αυτή για την σωτηρία των κρατικών
πόρων και του Επικουρικού Κεφαλαίου γενικότερα.

Χωρίς να συντρέχουν λόγοι δημόσιας ωφέλειας και στερώντας
αδικαιολόγητα την διεκδίκηση χρηματικής απαίτησης άνω των 100.000 ευρώ για
ικανοποίηση ηθικής βλάβης που προκλήθηκε για σωματικές βλάβες από τροχαίο
ατύχημα, ο ισχύον νόμος μέχρι σήμερα περιόριζε δραστικότατα την εκάστοτε αστική
απαίτηση των παθόντων. Η κρίση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, λοιπόν,
κατοχυρώνει τον σεβασμό της περιουσίας του ανθρώπου και το δικαίωμα απόλαυσής
της, δικαιώνοντας αυτούς που υπέφεραν, αφού το Επικουρικό Κεφάλαιο θα μπορούσε
να «διασωθεί» και με άλλους τρόπους, δηλαδή με την αποφυγή μεγάλων παραλείψεων
του κράτους. Δηλαδή, η διάσωση του Επικουρικού Κεφαλαίου, δεν εξαρτάται μόνον
από την «περιστολή των δαπανών για αποζημιώσεις», αλλά και από τον περιορισμό
των λειτουργικών του δαπανών, την επιτήρηση και τον έλεγχο των ασφαλιστικών
εταιρειών, καθώς και από την σχετική μέριμνα και πρόληψη που αφορά τα μη
ασφαλισμένα ΙΧ αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους.

Απευθυνθείτε τώρα στο γραφείο μας, για άμεση διεκδίκηση
των αποζημιώσεων που σας αναλογούν για σωματικές βλάβες από τροχαία ατυχήματα!

Για περισσότερες πληροφορίες και
ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο
δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.