Αλλοδαποί

 

Μένω 7 (επτά) χρόνια στην Ελλάδα, μπορώ να βγάλω άδεια παραμονής;

Η άδεια που δίνεται συνήθως είναι αυτή για εξαιρετικούς λόγους. Ο πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να ζητήσει την έκδοση άδειας διαμονής διάρκειας τριών ετών και με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον διαμένει στην Ελλάδα για επτά (7) χρόνια και αποδεικνύει ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα, χωρίς να απαιτείται η κατοχή θεώρησης εισόδου (visa), ή εφόσον είναι γονέας ανήλικου ημεδαπού! Ουσιαστικά θα πρέπει να αποδείξει την πραγματική διαμονή του και την επταετή συνεχή παραμονή του στη χώρα με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, τα οποία καθορίζει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή να προσκομίζει αντίστοιχα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση με το/τα τέκνο/α.

 

Υπάρχει δυνατότητα να εκδοθεί άδεια διαμονής σε σύζυγο Έλληνα πολίτη;

Για να χορηγηθεί άδεια διαμονής σε σύζυγο Έλληνα πολίτη, πρέπει να προσκομισθεί ενώπιον της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου μαζί με την σχετική θεώρηση εισόδου ή τον προσωρινό ή οριστικό τίτλο διαμονής, ληξιαρχική πράξη γάμου από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, αντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα και βεβαίωση ασφάλισης του αλλοδαπού. Η διάρκεια της άδειας διαμονής που δίνεται είναι τα 5έτη και κατά την λήξη της, ο υπήκοος της τρίτης χώρας μπορεί να ζητήσει την έκδοση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής, διάρκειας δέκα (10) ετών εφόσον ο γάμος εξακολουθεί να ισχύει και δεν υφίσταται απουσία του αλλοδαπού από την Ελλάδα για διάστημα πέραν των έξι (6) μηνών ετησίως ή αδικαιολόγητη απουσία πέραν των δώδεκα (12) μηνών. Αν δεν συντρέχουν οι εν λόγω προϋποθέσεις, η ανανέωση της άδειας διαμονής έχει διάρκεια πέντε (5) έτη.

 

Τι είναι η άδεια διαμονής επενδυτή (golden visa) και σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται;

Το άρθρο 20Β του Ν. 4251/2014 παρέχει την δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών να λάβουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον πραγματοποιήσουν επένδυση σε ακίνητη περιουσία, ύψους τουλάχιστον 250.000 Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα χορηγείται:

 – σε πρόσωπα που διαθέτουν προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η αξία της οποίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000 Ευρώ,

– σε πρόσωπα που διαθέτουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια τους ανήκουν εξ ολοκλήρου,

– σε πρόσωπα που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, αξίας τουλάχιστον 250.000 Ευρώ,

– σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων», όπως ισχύει.

*** Σημειώνεται ότι άδεια επενδυτή μπορούν να λάβουν και τα πρόσωπα που έχουν αγοράσει αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και έχουν συνάψει με εργολάβο εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικίας, το οποίο έχει κατατεθεί στην εφορία σύμφωνα με τον νόμο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει η συνολική αξία για την αγορά του οικοπέδου και την ανέγερση της κατοικίας (όπως προκύπτει από τα τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις) να ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000 Ευρώ.

Εκτός από αυτές τις άδειες υπάρχει άλλος τρόπος να αποκτήσω άδεια διαμονής στη χώρα;

  • Άδεια διαμονής για μέλη οικογένειας αλλοδαπού που διαμένει και εργάζεται στην Ελλάδα για τουλάχιστον δύο χρόνια (οικογενειακή επανένωση),
  • Άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα,
  • Άδεια διαμονής για σπουδαστές ελληνικών πανεπιστημίων,
  • Άδεια διαμονής για επενδύσεις.

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση αδειών παραμονής οποιουδήποτε τύπου ή για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 

Άνθια Κορέλα:
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ– ΕΔΔΑ- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Κυρίλλου Λουκάρεως 45 (πλησίον Αρείου Πάγου -Εφετείου Αθηνών)

ΤΚ 11475, Αθήνα,
Τηλ: 2108811903 , 2108251894
Κιν: 6932455478

www.dikigorikagrafeia.gr