Άκυρος ο πλειστηριασμός ελβετικού φράγκου

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

Μείωση του μισθώματος της επαγγελματικής στέγης:

Ακύρωση Έκθεσης Κατάσχεσης και Πλειστηριασμού λόγω Αόριστης Εφαρμογής της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας του Ελβετικού Φράγκου κατά τον Υπολογισμό του Ποσού της Κατάσχεσης:

            Με την υπ’ αριθμ. 1268/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επιτύχαμε την ακύρωση πλειστηριασμού κατά της πρώτης κατοικίας εντολέα μας. Συγκεκριμένα, η απόφαση έκανε δεκτό λόγο Ανακοπής μας που στρεφόταν κατά του ποσού της κατάσχεσης, το οποίο είχε υπολογιστεί μία φορά σε ευρώ και μία φορά σε Ελβετικό Φράγκο, πλην όμως αορίστως, ανακριβώς και δίχως αναφορά στη συναλλαγματική σχέση μεταξύ των δύο ποσών.

Εν προκειμένω, η εντολέας μας βρέθηκε να εκπλειστηριάζεται η πρώτη κατοικία της, λόγω οφειλής σε Ελβετικό Φράγκο, την οποία αποπλήρωνε επί σειρά ετών, δίχως όμως καμία προοπτική αποπληρωμής, λόγω της άρδην και καταστροφικής ανατροπής της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου – φαινόμενο που λαμβάνει τα τελευταία έτη κοινωνικές διαστάσεις.

Όταν επισκέφθηκε το Δικηγορικό μας Γραφείο, είχαν ήδη εκκινήσει οι διωκτικές ενέργειες του servicer κατά της εντολέως μας, με την Έκθεση Κατάσχεσης και τον Πλειστηριασμό να ακολουθούν άμεσα. Ευθύς διαπιστώσαμε ότι η εταιρεία, κατά τον προσδιορισμό του ποσού της κατάσχεσης στο σώμα της Κατασχετήριας Έκθεσης, είχε περιορίσει το ποσό της οφειλής, διενεργώντας την κατάσχεση για το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ, ενώ, σε άλλο σημείο της ίδιας Κατασχετήριας Έκθεσης είχε προσδιορίσει το περιορισμένο ποσό ως ανερχόμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000,00) ελβετικά φράγκα. Είναι προφανές ότι τα δύο αυτά ποσά μεταξύ τους δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, αφού, όχι μόνον δεν τυγχάνουν ισόποσα, στη βάση οποιασδήποτε συναλλαγματικής ισοτιμίας, αλλά, πολύ περισσότερο, η συναλλαγματική ισοτιμία είναι μεταβλητή, ώστε να μην μπορεί να υπολογιστεί άπαξ και διά παντός. Άλλωστε, ο servicer που διενήργησε την κατάσχεση, ουδόλως προσέφερε την – ίσως – αξιοποιηθείσα συναλλαγματική ισοτιμία.

Τούτου δοθέντος, μεταξύ άλλων, προτάξαμε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την ανήκεστη αοριστία που προέκυψε από την εσφαλμένη εφαρμογή της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά τον υπολογισμό του ποσού της κατάσχεσης από την αντίδικο εταιρεία διαχείρισης, το οποίο το Δικαστήριο έκανε δεκτό δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1268/2024 απόφασή του, διαγιγνώσκοντας πράγματι πλήρη και παντελή αοριστία και κάνοντας δεκτή την Ανακοπή μας και ακυρώνοντας την Έκθεση Κατάσχεσης και τον Πλειστηριασμό κατά της εντολέως μας!

Αναφέρει συγκεκριμένα η απόφαση:

«Πράγματι, από την αντιπαραβολή των ανωτέρω δύο χωρίων και αντίστοιχα διατυπώσεων, προκύπτει ότι το ποσό της κατάσχεσης, σύμφωνα με την εντολή της καθ’ης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ κατά το ισόποσο αυτού σε ελβετικό φράγκο, ενώ σύμφωνα με το σώμα της με αριθμ. […] κατασχετήριας έκθεσης το ποσό αυτό προκύπτει ανερχόμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000,00) ελβετικά φράγκα, στο ισόποσο του ποσού αυτού σε ευρώ. Προκύπτει δηλαδή, ότι τα ποσά αυτά δεν ταυτίζονται ποσοτικά, αφού δεν είναι ισόποσα, δεδομένου ότι η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου δεν βρίσκεται σε σταθερή ισοτιμία, ούτε είναι σταθερή, ούτε άλλωστε η δικαστική επιμελήτρια αναφέρει τη συναλλαγματική ισοτιμία σε περίπτωση που υποτεθεί ότι η ίδια έκανε την μετατροπή των νομισμάτων στην έκθεση κατάσχεσης Ούτε όμως ποιοτικά ταυτίζονται τα δύο ποσά, αφού πρόκειται για δύο ποσά σε διαφορετικό νόμισμα, του οποίου κάθε φορά ζητείται το ισόποσο σε έτερο νόμισμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται αόριστο και ασαφές το ποσό της κατάσχεσης, κατά τα ποιοτικά και ποσοτικά του χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, ο σχετικός λόγος πρέπει να γίνει δεκτός ως νόμω και ουσία βάσιμος και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη έκθεση κατάσχεσης.»

Έτσι, η εντολέας μας απαλλάσσεται από τον κίνδυνο της απώλειας της κύριας κατοικίας της – και φυσικά το άγχος που συνεπάγεται ένας τέτοιος κίνδυνος – και είναι σε θέση να πάρει μία πολύ μεγάλη ανάσα, προτετοιμάζοντας παράλληλα τη στρατηγική της για την καλύτερη δυνατή ρύθμιση της οφειλής της.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για διάσωση περιουσίας από πτώχευση και πλειστηριασμό καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.